Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.Den här informationen syftar till att förklara hur Livsverk hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Marianne Gustafsson, t.marianne.g@gmail.com.

Personuppgiftsansvarig

Marianne Gustafsson är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Livsverk är följande:
Adress: Bryggargatan 3, lgh 1303, 111 21 Stockholm

Besöksadress: Kungsgatan 29, 5 tr, 111 56 Stockholm

Mobil: +46762097497

Epost: t.marianne.g@gmail.com

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bl.a. vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Livsverks dataskyddsombud har följande kontaktuppgifter:

Marianne Gustafsson
Bryggargatan 3,lgh 1303, 111 21 Stockholm
Mobil: +46762097497

Epost: t.marianne.g@gmail.com

Ändamål och rättslig grund för behandling

Livsverk använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Den rättsliga grund som verksamhetens namn har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykoterapeuter är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion

Lagringstid

Livsverk kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa.

Uppgiftsskyldighet enligt lag

I särskilda fall kan verksamhetens namn ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:

 • Socialtjänstlagen, om ett barn far illa
 • Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.    

  Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

  För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

  Rätten att lämna klagomål

  Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande min/vår/verksamhetens behandling av dina personuppgifter.

  Uppgifter som krävs enligt lag

  Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

 • Socialtjänstlagen, om ett barn far illa
 • Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut isocialförsäkringsärende.

  Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

  För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

  Rätten att lämna klagomål

  Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter.

  Uppgifter som krävs enligt lag

  Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

Hur personuppgifter hanteras som kund hos Livsverk

Personuppgifter kan sparas på fem sätt när du är kund hos Livsverk:

 1. I journal om du går i psykoterapi ( där har legitimerade psykoterapeuter skyldighet att föra journal enligt Patientdatalagen. Dessa sparas 10 år.
 2. På bokningssidan Bokadirekt, om du bokat via den. Raderas när du slutat som kund, som högst ett år efter avslutad kontakt. 
 3. I faktureringssystemet Visma, för fakturering.Raderas när du slutat som kund, som högst ett år efter avslutad kontakt. Postadressen och eventuell e-postadress på fakturorna måste lagras i 7 år pga bokföringslagen. Skatteverket kan behöva att granska bokföringen hos Livsverk. I det fallet kommer de fakturor som som gäller dig som kund vara tillgängliga för Skatteverkets personal.
 4. I e-postprogrammet, Gmail, om du tagit kontakt med mig via mail.
 5. I SMS om du valt att kontakta mig via SMS på mitt mobilnummer.  

Alla uppgifter som du lämnar som rör kontakten sparas under den tid du är kund hos Livsverk, och som längst, ett år efter avslutat kontakt. Uppgifter som inte behövs för att kontakten ska fungera som te x e-post, SMS eller liknande raderas kontinuerligt. Om du skickar ett meddelande i e-post till t.marianne.g@gmail.com (t ex en intresseanmälan för individuell/familj/parterapi, handledning.) sparas för att jag ska kunna ta kontakt med dig för t ex tidsbokning. E-postadressen används endast i syfte att han kontakt med dig rörande de anledningar till att du tog kontakt med mig kring, den används inte för marknadsföring och delas inte med tredje part.


Ansvarig för personuppgifter på Livsverk är Marianne Gustafsson. Vill du veta mera och har frågor hur dina personuppgifter hanteras hör av dig via e-post, detta gäller också om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.